Kontribiye ak Obsèvatwa Kreyòl la!

Nou mete inisyativ sa a sou pye nan objektif pou pwodwi, anrejistre epi pibliye tèks kout, rapò ak lòt enfòmasyon ki gen pou wè ak moman kriz ijans pandemi kowonaviris la. Piblikasyon yo ka enterese ayisyen k ap an Ayiti ak lòt kap viv nan dyaspora a.

N ap pibliye tèks yo nan 3 sesyon: 1) Enfòmatif Covid 19, nan sesyon sila, n ap pibliye tèks ki gen karaktè pratik pou enfòme moun ak bon jan enfòmasyon itil sou maladi a, prevansyon ak politik pou afwonte pandemi a ak konsekans sosyoekonomik li yo; 2) Pandemi Kowonaviris nan Dyaspora a, n ap pibliye rapò kout sou fason dyaspora ayisyen ap viv kriz koworonaviris la nan divès rejyon nan mond lan; 3) Pandemi Kowonaviris nan peyi d’Ayiti, n ap pibliye rapò ak lòt enfòmasyon sou sitiyasyon Ayiti e fason pèp ayisyen an ap fè fas ak kriz sila. 

Direktif jeneral ki dwe obsève:

– Tèks yo pral pibliye de preferans an kreyòl, eksepte si yon tèks ta ekri an fransè. Pou tèks ki nan lòt lang yo, ekip Obsèvatwa ap tradwi yo an kreyòl;

– Nou pa limite kantite paj yon tèks ka genyen, men nou ankouraje pou yo kout, nou sijere pou yo ta genyen 2 oubyen 3 paj anviwon, pou yo ka rive jwenn yon odyans pi laj;

– Rapò yo ka ekri nan premye pèsòn, yo ka rakonte eksperyans pèsonèl ak lòt refleksyon ki lye ak Kowonaviris la. Epi, tèks yo dwe gen non otè a ak dat yo ekri a.

– Tèks yo ap pibliye sou paj CEMI a ak sou Facebook;

– Li ekstrèmeman enpòtan pou rapò yo fonde sou bon jan enfòmasyon, sa vle di enfòmasyon fyab ki soti nan bon sous. Anplis, otè yo dwe vijilan pou yo pa pwopaje move enfòmasyon.

– N ap voye tèks yo pou Frantz Rousseau Déus nan e-mail sa a: johnnydeus8@gmail.com 

Lòt enfòmasyon ki pa nan dokiman sa a oubyen si yon moun ta gen kèk dout, li ka kontakte ekip Obsèvatwa a sou menm e-mail kap resevwa tèks yo.