NOUVO ENFÒMASYON SOU ÈD IJANS COVID-19

*Fason pou yon moun k ap viv Brezil fè demand Èd Ijans lan ak fason pou l retire kòb la si l ta benefisye l
Ki dènye delè pou yon moun fè demand Èd Ijans lan?
Dènye delè a se jou k ap 2 jwiyè 2020 an, ki konplete 3 mwa depi gouvènman Brezil la te pibliye lwa Èd Ijans nan dat ki te 2 avril 2020.
Selon Caixa Econômica Federal, yon moun ki fè demand lan nan moman sa a, si l apwouve, l ap toujou ka resevwa valè 3 mwa gouvènman an dispoze bay la.
Ki kote yon moun ka fè demand lan?
Ou ka fè demand lan nan lenk sa a: https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio oubyen ou fè l sou aplikatif Caixa I Auxilio Emergencial ki fèt pou telefòn.
Lè ou rantre sou lenk lan, w ap jwenn 2 opsyon:
Realize sua solicitação (fè demand lan). W ap mete done ou yo: non ak tout siyati, CPF, dat ou te fèt, epi non manman ou, aprè sa a w ap kontinye, w ap gen pou w enfòme telefòn ou, lè w fin mete nimewo telefòn nan, w ap chwazi operatè a (claro, tim, oi) lè w fin fè sa w ap konfime l epi w ap resevwa yon SMS sou telefòn ou ak yon kòd ki gen 6 chif, w ap mete kòd ou resevwa a pou w ka kontinye. San kòd sa a ou pap ka kontinye pwosesis la.
Nan dènye faz enskripsyon an, w ap jwenn 2 opsyon pou resevwa Èd Ijans si demand lan apwouve:
Premye opsyon an, y ap mande si w vle resevwa kòb sou kont bankè w (opsyon sa a se pou si w deja gen kont bank ki fè ak CPF ou). Nan ka sa a w ap enfòme nimewo ajans ak kont bank ou. Si w apwouve, y ap mete kòb la sou kont ou, men se sou poupança (kont epay.
Dezyèm opsyon an y ap mande pou w kreye yon kont dijital. Lè w fini, y ap mande pou w finalize enskrisyon an. Nan moman moun nan ap fè enskripsyon an, l ap rive nan yon dènye faz, kote y ap mande l pou li kreye yon kont dijital nan CAIXA. Pou kreye kont sila a, moun lan ap bezwen CPF ak non li konplèt. Gen yon lòt opsyon, kote y ap mande moun nan si l te deja gen yon kont bank ki lye ak CPF li a. Si li genyen kont sila, l ap mete nimewo kont lan ak ajans lan, epi ak CPF li.
Acompanhe sua solicitação (swiv demann ou a). Opsyon sila a valid, si ou te gentan fè demand lan.
Enpòtan!
*** Lè w ap fè enskripsyon an, mete sèlman yon nimewo telefòn, paske se sou nimewo sa a w ap resevwa yon SMS pou w ka kontinye ak enskripsyon an.
*** Pou tou lòt enfòmasyon sou kondisyon pou w ranpli pou w fè demanand la ale sou lyen sila, tout enfòmasyon la an kreyòl: https://cemiunicamp.com.br/ca/enfomatif-covid-19-2/
*** Si w ta genyen kèk dout oswa difikilte pou w fè enskripsyon an oswa pou resewa Èd Ijans lan, ou kapab kontakte Sèvis de Referans pou Imigran nan vil kote w abite a.
Pa ezanp: pou moun ki abite nan vil Campinas: De 9h – 12h30 (Midi edmi). Tel. (19) 3231-1867 | Ramal 7.
Pou moun ki abite nan vil São Paulo: Das 8h – 18h. Tel. +55 (11) 2361-3780 / +55 (11) 2361-5069. E-mail: recepcao.crai@sefras.org.br. Whatsapp: + 55 (11) 98555-0981 / + 55 (11) 9855-0218
Nan ka demand lan ta apwouve, kijan pou yon moun fè pou l retire kòb “Èd Ijans” lan?
Yon premye opsyon:
Depi moun nan konnen kòb la disponib, li ka ale nan bank CAIXA Econômica la, lap di li vin retire “Sacar” kòb èd ijan lan. Pou sa, moun nan ap gen pou l di ki parcela (pasyèl), 1e, 2e ou 3e. Moun k ap akeyi w la nan rantre bank lan ap verifye si kòb la disponib, si l disponib l ap ba w yon kòd pou w ka retire kòb la nan kès elektronik yo (opsyon sila pi senp si moun ka pale pòtigè).
Yon dezyèm opsyon:
1º) Ou dwe telechaje yon aplikatif ki rele CAIXA TEM sou telefòn ou, w ap jwenn aplikatif sa a sou google play store.
2º) Aprè ou finn telechaje aplikatif la, ouvri aplikatif la epi klike sou opsyon “SOU BENEFICIÁRIO“.
3º) Tape nimewo CPF ou pou kontinye.
4º) Aprè sa ou ap resevwa yon mesaj sou telefòn ou, ki ap genyen yon nimewo kòd.
5º) Aprè lew finn tape kòd la, genyen yon mesaj k ap parèt konsa “Estamos quase prontos“, Tape opsyon “CONTINUA“.
6º) Aplikatif la gen poul mandew yon Login, pou mounn ki te gentan gen lòt aplikatif tankou FGTS ou Habilitação Caixa li ap posib pou itilize menm login nan.
Si ou pat janm itilize aplikatif osinon ou pat anrejistre sou aplikatif sa yo, nou sot site yo, ou dwe ranpli kèk enfòmasyon: Nimewo CPF ou; Non w konplè; Dàt ou fèt la; E-mail ou. Pou w fini ou pral mete yon kòd. Kòd sa pa dwe gen 2 nimewo kontinye (egzanp: 1 e 2 ou 8 e 9), kòd sa pa dwe se dàt ou fèt. Apresa peze não sou um robô.
7º) Aplikatif la ap voye yon mesaj ba ou sou e-mail ou, ou ap klike nan link ki nan mesaj la.
8º) Lè w fin klike sou lenk lan, li ap direksyone sou yon paj, nan paj sa ou ap tape nimewo CPF ou, aprè sa, ou ap mete kòd ou te anrejistre a.
9º) Aplikatif la ap direksyone w nan paj prensipal la. Apre sa tape Auxílio Emergencial.
Lè w fin fè tout demach sa yo ke nou explike la a, w ap wè kòb la disponib epi w ap ka transfere l sou kont bankè yon pwòch ou pou li ka al fè retrè pou ou.
Pa bliye, sa a se yon dwa pou tout imigran k ap viv nan peyi Brezil!
*Se ekip Obsètwa Kreyòl la ki prepare dokiman sila a.