ÈD IJANS COVID-19: Enfòmasyon sou èd ijans ke gouvènman Brezil la ap bay brezilyen ak imigran ki nan Brezil pandan peryòd karantèn nan*

Dieumettre Jean, Frantz Rousseau Déus

17/06/2020

Kisa èd ijans lan ye?
Èd ijans lan se yon benefis finansye pou travayè ak travayèz enfòmèl, ti antreprenè endidyèl (TAE), moun k ap travay ak tèt yo epi moun ki nan chomaj, nan objektif pou bay pwoteksyon ijans pou afwonte peryòd kriz ke pandemi Kowonaviris la – Covid-2019 pwovoke a.
Èd ijans lan se R$ 600,00 benefisyè yo ap resevwa padan 3 mwa, se maksimòm 2 moun nan yon fanmi ki kapab benefisye l.
Pou fanmi kote ke se fanm ki inik responsab depans kay a, l ap resevwa mansyèlman R$ 1200,00.
Moun ki te gentan nan Rejis Inik lan jiska 20/03 epi ki reponn ak règ Pwogram lan ap jwenn benefis la san li pa bezwen anrejistre sou sit CAIXA a.
Benefisyè “Bolsa Família” yo pral kapab resevwa èd ijans lan, nan sans ke li gen plis anvantaj. Nan peryòd l ap resevwa èd ijans lan, “Bolsa Família” ap kanpe.
Moun ki pa nan Rejis Inik lan jiska 20/03, men ki gen dwa resevwa èd lan kapab anrejistre tèt yo sou sit auxilio.caixa.gov.br oswa pa APP CAIXA Auxílio Emergencial (Èd Ijans).
Aprè w fin anrejistre tèt ou, moun nan kapab swiv demand li an pou l konnen si l ap resevwa èd ijans lan pandan l ap konsilte sou sit pwogram lan menm oubyen pa aplikatif mobil la.
Ki moun ki pral resevwa pwogram sa a?
Pou yon moun jwenn èd ijans lan, li dwe ranpli, an menm tan, kondisyon sa yo:
Li dwe majè: sa vle di li gen plis pase 18 tan;
Li pa dwe gen travay fòmèl: li destine pou travayè/travayèz otonòm ki gen revni enfòmèl;
Li pa dwe yon benifisyè: li pa dwe ap resevwa retrèt oubyen asistans, sekirite-chomaj oswa lòt pwogram transfè revni federal ki pa “Bolsa Família”;
Revni familyal: revni mansyèl fanmi an pa moun pa depase mwatye salè minimòm lan (R$ 522,50) oswa revni mansyèl total fanmi an (tout sa fanmi an resevwa a) pa depase 3 salè minimòm lan (R$ 3.135,00).
Deklarasyon enpo: deklarasyon definitif enpo pou ane 2018 la, pat depase R$ 28.559,70;
Yon moun ki nan chomaj oubyen ki ap egzèse youn nan aktivite sa yo: egzèse aktivite nan kondisyon ti antreprenè endividyèl (TAE) oswa li se yon kontribyab endividyèl oubyen fakiltatif nan Rejim Retrèt Jeneral Retrèt Sosyal la (RJPS) oswa li se travayè enfòmèl ki enskri nan Rejis Inik pou Pwogram Sosyal Gouvènman Federal la a (CadÚnico).
Èske imigran ka resevwa èd ijans lan?
Wi, imigran gen dwa resevwa Èd Ijans lan tou, men li dwe gen CPF. Si li pa gen CPF, li dwe fè yon mwayen pou l ka regilarize dokiman sila. Demand pou regilarizasyon an kapab fèt nan yon Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ouswa nan Correios kote moun nan ap peye yon valè ki se R$ 7,00. Pou plis enfòmasyon, moun nan ka rantre an kontak ak CRAI oubyen CRAS ki nan zòn kote l rete a.
Konbyen kòb èd ijans lan ye?
Kantite kòb la R$ 600,00 (jiska 2 moun nan menm fanmi an ka resevwa kòb sa a). Manman selibatè (fanm kap leve timoun pou kont li): R$ 1.200,00.
Kijan pou m fè pou m resevwa kòb la?
1º) Tout Benefisyè “Bolsa Família”
Ap resevwa otomatikman avantaj ijans lan sou “Cartão cidadão” (Kat sitwayèn) li.
Dat pou yo kòmanse pèyman an: y ap swiv kalandriye nòmal “Bolsa Família”.
2º) Tout moun ki gentan anrejistre pou pi ta 20/03/2020 nan CadÚnico (Rejis Inik ki reyalize nan CRAS) la e ki pouko resevwa Bolsa Família a
Li pa nesesè pou yo fè yon lòt enskrisyon. Swiv sou sit ofisyèl gouvènman an (https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio) oswa sou aplikatif mobil “CAIXA/Auxílio Emergencial”
3º) Moun ki pap travay, ti antreprenè (TAE), moun k ap travay ak tèt yo, travayè enfòmèl (ki aje de plis ke 18 tan ke REVNI FAANMI AN PA DEPASE R$ 3.135,00)
Dwe fè demand pou èd ijans lan sou sit entènèt ofisyèl Gouvènman Federal la: https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
Èd ijans lan ap disponib nan yon kont epay digital nan Caixa Econômica ou Banco do Brasil (Kès Ekonomik oswa Bank Brezil).
Ou kapab al fè retrè nan “Lotéricas” – Bank Lotri yo.
Atansayon: Pou moun ki deja enskri, kèlkeswa dout yo ta genyen, rele nan 111 oswa akonpanye demand ou an nan lyen sa a https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
LINKS enpòtan:
*Enfòmasyon sa yo disponib sou sit CEF a (https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio). Dokiman orijinal la an pòtigè, li rele CRAI Informa – RAI Rapò, moun ki fè tradiksyon se: Dieumettre Jean, Frantz Rousseau Déus